โครงสร้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.อาร์.แอล.เอ็นจิเนียริ่ง