ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.อาร์.แอล.เอ็นจิเนียริ่ง รับเหมาก่อสร้าง อาคาร,โรงงาน,สำนักงาน,และงานร ะบบต่าง ๆ ทั้งภายใน และภาย
นอกอาคาร รวมถึงงานติดตั้งเชื่อมต่อเครื่องจักรกลต่าง ๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็นหมวดงาน

 1. งานโครงสร้าง และงานสถาปัตย์หรืองานตกแต่งภายในอาคาร
 2. งานระบบไฟฟ้ากำลัง , ไฟฟ้าสื่อสาร
 3. งานระบบปรับอากาศและควบคุม
 4. งานระบบท่อ Piping Works
  - CDA (Clean dry Air)
  - N2 (Nitrogen gas)
  - water chilled piping
  - Fire Protection & Alarm Detector
 5. งานระบบสุขาภิบาล
 6. งาน Built clean room class 100,10k,100k.

 Civil works Electrical works Air condition works
     
 

 รับเหมา-ก่อสร้าง

 • Structural works
 • Arctitectural works
 • Interior works
 •  ตัวอย่างผลงาน

  งานก่อตั้งระบบไฟฟ้า

 • Power supply system
 • Network system
 • Telephone system
 • Paqing system • ตัวอย่างผลงาน

  งานติดตั้งและควบคุม

 • AHU system
 • BAS control system
 • Piping chill water system
 • Pumping system
 • Duct supply Air
 • Air-condition for clean room class      100,10K,100K
 • ตัวอย่างผลงาน

  Piping Works งานสุขาภิบาล Clean Room works
       
   

  งานติดตั้งระบบ

 • CDA (Clean dry Air)
 • N2 (Nitrogen gas)
 • Water chilled piping
 • Fire Protection & Alarm Detector •  ตัวอย่างผลงาน

  งานติดตั้งและก่อสร้าง

 • งานติดตั้งระบบท่อน้ำประปา
 • งานติดตั้งสุขภัณท์
 • งานติดตั้งระบบท่อน้ำดี - ท่อน้ำเสีย
 • ระบบระบายน้ำ • ตัวอย่างผลงาน

  งานติดตั้งและก่อสร้าง

 • Built Clean Room class 100,10K,100K.
 • Cold Room Panel Wall
 • Raise Floor
 • Air shower
 • Laminar


 • ตัวอย่างผลงาน